Linky

 www.veda-technika.sk
 www.sav.sk

Členovia BITCETu
• zo SAV
Botanický ústav SAV
Ústav experimentálnej onkológie SAV
Chemický ústav SAV
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
Neuroimunologický ústav SAV
Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Ústav zoológie SAV
Ústav experimentálnej farmakológie SAV
Virologický ústav SAV
• z Univerzít
Prirodovedecká fakulta UK
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
• z Rezortov
Výskumný ústav živočíšnej výroby
Vedeckovýskumná základňa SZU
BITCET - slovenská veda na špičkovej medzinárodnej úrovni

 

BITCET-logo
Biotechnologické centrum SR - BITCET je združenie 18 organizácií základného a aplikovaného výskumu Slovenskej akadémie vied, slovenských univerzít ako aj ministerstva pôdohospodársva a zdravotníctva, ktoré vzniklo v rámci riešenia štátného programu výskumu a vývoja Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry výskumu a vývoja.

Štátny program riešil vybudovanie centra Excelentnosti pre oblasť biotechnológií, Biotechnologické centrum SR - BITCET. Hlavnou podstatou projektu a jeho prioritou bolo koordinované budovanie prístrojovej bázy v oblastiach biotechnológií a biomedicínskeho výskumu. Projekt vychádzal z nutnosti obnovy zastaralej prístrojovej infraštruktúry spojenou so vzájomnou interdisciplinárnou komunikáciou medzi odborníkmi, čo malo urýchliť a zosúladiť rozvoj príbuzných vedných smerov.
ABI PRISM 3130xl

QTOF
V prvých rokoch riešenia bol projekt zameraný na začatie budovania nových smerov rozvoja biotechnológií genomiky, proteomiky, bunkového inžinierstva a bioinformatiky. V prvej etape bola zaobstaraná unikátna prístrojová infraštruktúra a postupne sa vybudovali jednotlivé centrá a subcentrá. V druhej etape v roku 2007 došlo k formálnemu vytvoreniu samotného združenia BITCET. Táto etapa bola zameraná na ďalší rozvoj centier, ale tiež na užšiu spoluprácu vedeckých tímov v rámci združenia a výchovu mladých vedeckých pracovníkov. Nakoľko postupne došlo k utlmeniu financovania štátneho programu, nepokračovalo sa v plánovanom dobudovaní centier a subcentier. Vedeckí pracovnící vynaložili maximálne úsilie, aby vzniknuté centrá udržiavali v chode a poskytovali kvalitné služby pre širokú vedeckú obec.

Vybudovanie združenia BITCET významne prispelo k rozvoju biotechnológií a biomedicínskeho výskumu na Slovensku a svojou činnosťou vytvorilo vhodné podmienky pre spoluprácu medzi vedeckými organizáciami, čo sa pozitívne prejavuje najmä v zapájaní členov združenia do vedeckých programov doma a v zahraničí.


Valid HTML 4.01 Transitional